search back preload
header-test

Tehnici de proiecție (nage waza)

 • Irimi nage
 • Shiho nage
 • Kote gaeshi
 • Kokyu nage
 • Tenchi nage
 • Kaiten nage
 • Sumi otoshi
 • Aiki nage
 • Ude kime nage
 • Juji garami
 • Koshi nage

Tehnici de control și imobilizare (katame waza)

 • Ikkyo (ude osae)
 • Nikyo (kote mawashi)
 • Sankyo (kote hineri)
 • Yonkyo (tekubi osae)
 • Gokyo (ude nobashi)
 • Rokukyo (hiji gime)

Principalele atacuri în Aikido

 • Katate-dori
 • Morote-dori
 • Ryote-dori
 • Ushiro ryote-dori
 • Kata-dori
 • Mune-dori
 • Shomen-uchi
 • Yokomen-uchi
 • Tsuki
AddThis Social Bookmark Button

S5 Box

Vă puteți conecta folosind un cont local sau contul Facebook asociat.